Influensavaksine

Nå er sesongens influensavaksine kommet og anbefales spesielt for: 

GENERELT:

Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år


BARN OG VOKSNE MED:

Diabetes type 1 og 2

Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

Nedsatt immunforsvar

Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


ANDRE MÅLGRUPPER:

Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Ta kontakt med legekontoret tlf: 56313990 eller send e-kontakt via helsenorge for timetildeling ved vaksinering.

Viktig informasjon

Legekontoret 04.09.2020

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Du finner svar på mange spørsmål på ta koronasjekken

Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du også ringe FHIs informasjonstelefonen på 815 55 015.

Det er selvsagt viktig at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har noe med smitte eller korona å gjøre, og vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger.

  • Kontakt oss helst digitalt om det ikke haster
  • Ring oss på telefon 56 31 39 90 .
  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117.
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113.

Mer informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, please contact us before you visit our premises.

You can find answers to many questions at take the corona check

If you do not find answers to important questions, you can also call the FHI information phone on 815 55 015.

Of course, it is important that you contact us if you have a disease that is unrelated to the corona virus, and we want to make sure that if you suffer a chronic illness that you will still get the follow-up and help you need.

  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 56 31 39 90 .
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.

Useful links

HelseNorge.no | How to Prevent Infection | Areas affected | Sick leave during the Covid-19 pandemic